Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

 

Spoločnosť Prego Slovakia plus s.r.o., Novomestská 1720/77, Gabčíkovo 930 05, IČO: 52 402 614, Paulína Bajcsiová – konateľ, kontaktné údaje: email bioprego@bioprego.eu, telefónne číslo +421905267725 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Prego Slovakia plus s.r.o., Novomestská 1720/77, Gabčíkovo 930 05, IČO: 52 402 614, Paulína Bajcsiová – konateľ, kontaktné údaje: email bioprego@bioprego.eu, telefónne číslo +421905267725

 

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Účel:   zasielanie notifikácií, noviniek, profilovanie a pod.

Právny základ:

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie zákazníkov (poloha, osobné preferencie) za účelom posúdenia predaja a zlepšenia kvality svojich služieb, a to na základe oprávneného záujmu. Za účelom ochrany týchto spracúvaných údajov prijal primarané technické a organizačné opatrenia.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

Účel:   členstvo vo vernostnom programe

Právny základ:         

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytovať zákazníkom zľavy na kupovanom tovare prostredníctvom vernostného programu. Zákazník teda pri uzatváraní kúpnych zmlúv získava zľavu na základe členstva vo vernostnom programe. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že viesť zákazníka ako člena vo vernostnom programe na účely získania zľavy pri kúpe tovaru a to na základe záujmu zákazníka prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu takto získaných osobných údajov prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy resp. po registrácii vo vernostnom programe, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 

3.     Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 

Externý účtovník:

Obchodné meno: Ing. Helena Gáspárová

Zastúpený: Helena Gáspárová

Sídlo: Boriny  1367/12, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 44548354

Právna forma: Živnostník

Zapísaný: OŽP-A/2008/13001-2, č. živ.reg. 210-25399   

 

Poštový prepravca:

Obchodné meno: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.                                 

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
                                             

IČO: 36624942                                                                                            

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                            

Zapísaný: OR okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, vl.9084/S                

Zastúpený: Rico Ralph Hermann Back, štatutár 

 

Biznis web

Obchodné meno: IRISOFT, s.r.o.

Sídlo: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín

IČO: 36332275

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                            

Zapísaný: OR, okresný súd Trenčín, odd.sro, vl. 14274/R

Zastúpený: Juraj Bystrický, štatutár

 

Ekonomický a účtovný softvér

Obchodné meno: Kros a.s.

Sídlo: A. Rudnaya 21, 010 01  Žilina

IČO: 31635903

Právna forma: Akciová spoločnosť

Zapísaný: OR, okresný súd Žilina, odd.Sa, vl. 10564/L 

Zastúpený: Ing. Alexander Matiščík, predseda predstavenstva

 

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

4.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 

5.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu bioprego@bioprego.eu, telefónne číslo +421905267725, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

6.     Profilovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie údajov (v rozsahu poloha, osobné preferencie) za účelom posúdenia predaja a zlepšenia kvality svojich služieb, a to v súlade s  § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Takéto profilovanie údajov však neidentifikuje konkrétnu dotknutú osobu a teda predpokladaný dôsledok takého spracúvania osobných údajov je pre dotknutú osobu minimálny.

 

 

 

Informovaný súhlas na marketingové účely

 

Spoločnosť Prego Slovakia plus s.r.o., Novomestská 1720/77, Gabčíkovo 930 05, IČO: 52 402 614, Paulína Bajcsiová – konateľ, kontaktné údaje: email bioprego@bioprego.eu, telefónne číslo +421905267725 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Prego Slovakia plus s.r.o., Novomestská 1720/77, Gabčíkovo 930 05, IČO: 52 402 614, Paulína Bajcsiová – konateľ, kontaktné údaje: email bioprego@bioprego.eu, telefónne číslo +421905267725.

 

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel:   Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ:  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

3.     Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Cloudová služba:

Obchodné meno: IRISOFT, s.r.o.

Sídlo: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín

IČO: 36332275

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: OR, okresný súd Trenčín, odd.sro, vl. 14274/R

Zastúpený: Juraj Bystrický, štatutár

 

4.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 

5.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu bioprego@bioprego.eu, telefónne číslo +421905267725, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: Novomestská 1720/77, 93005 Gabčíkovo. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info